Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì d< R nên đường thẳng cắt đường tròn. Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d=R=6cm.

Bài 17. Điền vào các chỗ trống (...) trong bảng sau (R là bán kính của đường tròn, d là khoảng cách từ tâm đến đường thẳng) :

Hướng dẫn gải:

- Dòng thứ nhất: Vì \(d<R\) nên đường thẳng cắt đường tròn.

- Dòng thứ hai: Vì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn nên d=R=6cm.

- Dòng thứ ba: Vì \(d>R\) nên đường thẳng và đường tròn không giao nhau.