Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào chỗ trống:

Điền vào chỗ trống:

a) Với a, n ∈ N

an = a . a . a … a với ……

         … thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = ……

b) Với a, m, n ∈ N

am . an = …

am : an = … với …

Hướng dẫn làm bài:

a) Với a, n ∈ N

an = a . a . a … a với n ≠ 0

        … thừa số

Với a ≠ 0 thì a0 = 1

b) Với a, m, n ∈ N

a. an = am+n

a: an = am-n với a ≠ 0 và m ≥ n