Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền kí hiệu (∈,∉,⊂,∩) thích hợp vào ô vuông:

Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích hợp vào ô vuông:

\({{ - 3} \over 4} \ldots {\rm{ }}Z\)                       0 ... N                        3,275 ... N

N ... Z = N                      N ... Z

Hướng dẫn trả lời:

\({{ - 3} \over 4} \notin Z\)                             0 ∈ N                              3,275  N

N ∩ Z = N                          N  Z