Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Máy bay trực thăng ra đời năm nào?

Máy bay trực thăng ra đời năm nào?

Máy bay trực thăng ra đời năm \(\overline {abcd}\).

Biết rằng: a không là số nguyên tố, cũng không là hợp số;

b là số dư trong phép chia 105 cho 12;

c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất;

d là trung bình cộng của b và c.

Hướng dẫn làm bài:

A không là số nguyên tố cũng không là hợp số thì a = 0 hoặc a = 1.

Vì \(\overline {abcd}\) là một số có bốn chữ số nên a ≠ 0 . Do đó a =1.

Dư trong phép chia 105 cho 12 là 9 nên b = 9.

Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là 3. Vậy c = 3.

 \(d = {{b + c} \over 2} = {{9 + 3} \over 2} = 6\)

Vậy máy bay trực thăng ra đời năm 1936