Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa só nguyên tố:

Thực hiện  phép  tính  rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố:

a) (1000 + 1) :11                      b) 142 + 52 + 22

c) 29.31 + 144 : 122                 d) 333: 3 + 225 : 152

Hướng dẫn làm bài:

a) (1000 + 1) :11 = 91 = 7 . 13,                                    

b) 142 + 52 + 22 = 225 = 32 .52

c) 29.31 + 144 : 122  = 900 = 22. 32 . 52                       

d)  333: 3 + 225 : 152 = 112 =24 . 7