Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết (x-3):8=12 rồi tìm x, ta được x = 99. Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7.

Để tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 3 rồi chia cho 8 thì được 12, ta có thể viết  

(x-3):8=12 rồi tìm x, ta được x = 99.

Bằng cách làm như trên, hãy tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu nhân nó với 3 rồi trừ đi 8, sau đó chia cho 4 thì được 7.

Giải

(3x – 8): 4 = 7. Do đó 3x – 8 = 4. 7 hay 3x – 8 = 28.

Suy ra 3x = 28 + 8 hay 3x = 36. Vậy x = 36 : 3 hay x = 12.