Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính giá trị của biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức:

\(A =  - 1,6:\left( {1 + {2 \over 3}} \right)\)

 \(B = 1,4.{{15} \over {49}} - \left( {{4 \over 5} + {2 \over 3}} \right):2{1 \over 5}\)    

Hướng dẫn làm bài:

\(A =  - 1,6:\left( {1 + {2 \over 3}} \right) = {{ - 16} \over {10}}:{5 \over 3} = {{ - 8} \over 5}.{3 \over 5} = {{ - 24} \over {25}}\)

\(B = 1,4.{{15} \over {49}} - \left( {{4 \over 5} + {2 \over 3}} \right):2{1 \over 5} = {{14} \over {10}}.{{15} \over {49}} - \left( {{{12 + 10} \over {15}}} \right):{{11} \over 5}\)

\( = {3 \over 7} - {{22} \over {15}}.{5 \over {11}} = {3 \over 7} - {2 \over 3} = {{9 - 14} \over {21}} = {{ - 5} \over {21}}\)