Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm số tự nhiên x, biết: a) 219 – 7 ( x + 1) = 100

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 219 – 7 ( x + 1) = 100

b) ( 3x – 6). 3 = 34

Giải:

a) 219 – 7 ( x + 1) = 100

Suy ra 7(x + 1) = 219 - 100

           7(x + 1) = 119

              x + 1 = 119 : 7 

              x + 1 = 17

              x        = 17 - 1

             Vậy x = 16

b) ( 3x – 6). 3 = 34. 

Suy ra 3x – 6.  = 34 : 3

           3x - 6 = 27

           3x = 27 + 6

           3x = 33

        Vậy x = 11