Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực hiện các phép tính: a)204 – 84 : 12;

Thực hiện các phép tính:

a) 204 – 84 : 12;                                      

b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7\)

c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2}\)                    

d) 164. 53 + 47. 164.

Giải:

a)204 – 84:12 =204 – 7 = 197;

b) \({15.2^3} + {4.3^2} - 5.7 = 15.8 + 4.9 - 35 = 120 + 36 - 35 = 121\)

c) \({5^6}:{5^3} + {2^3}{.2^2} = {5^{6 - 3}} + {2^{3 + 2}} = {5^3} + {2^5} = 125 + 32 = 157\)

d) 164.53 + 47.164 = 164 (53+47)=164.100 = 16400