Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai)

16. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

7 ∈ N \(\square\);                  7 ∈ Z \(\square\);                  0 ∈ N \(\square\);                   0 ∈ Z \(\square\);

-9 ∈ Z \(\square\);                -9 ∈ N \(\square\);                11,2 ∈ Z \(\square\).

Bài giải:

-9 ∈ Z ;  11,2 ∈ Z  là sai; còn các trường hợp khác là đúng.