Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

156. Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

x \(\vdots\) 12,            x \(\vdots\) 21,                  x \(\vdots\) 28 và 150 < x < 300.

Bài giải:

Theo đầu bài x là một bội chung của 12, 21, 28, thỏa mãn điều kiện 150 < x < 300. Ta có BCNN (12, 21, 28) = 84. Do đó bội chung thỏa mãn điều kiện đã cho là 84 . 2 = 168.

Vậy x = 168.