Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

151. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

151. Muốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.

a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.

b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số phần trăm đó.

 Hướng dẫn giải.

a) Ta có: tổng = xi măng + cát + sỏi = 1 + 2 + 6 = 9

- Tỉ lệ phần trăm của xi măng = (xi măng . 100 / tổng) % = \(\left( {1.{{100} \over 9}} \right)\%  = 11,11\% \)

- Tỉ lệ phần trăm của cát = (cát . 100 / tổng) % = \(\left( {2.{{100} \over 9}} \right)\%  = 22,22\% \)

Tỉ lệ phần trăm của sỏi = (sỏi . 100 / tổng) % = \(\left( {6.{{100} \over 9}} \right)\%  = 66,67\% \)

b) Biểu đồ ô vuông: