Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điểm kiểm tra của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16.

150. Điểm kiểm tra của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16.

a) Có bao nhiêu phần trăm bài đạt điểm 10 ?

b) Loại điểm nào cao nhất ? Chiếm bao nhiêu phần trăm ?

c) Tỉ lệ bài đạt điểm 9 là bao nhiêu phần trăm ?

d) Tính tổng số bài kiểm tra toán của lớp 6C biết rằng có 16 bài đạt điểm 6.

Hướng dẫn giải.

a) 8% ;

b) Loại điểm 7 cao nhất chiếm 40% ;

c) Tỉ lệ bài điểm 9 đạt 0%.

d) 32% số học sinh trong lớp bằng 16. Do đó số học sinh của lớp 6C là:

                        \(16:\frac{32}{100}=\frac{16.100}{32}=50\) (học sinh).