Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào chỗ trống

15. Điền dấu >, =, < vào ô trống:

,                           ,

,                        .

Bài giải:

< ;                        < ;

> ;                     = .