Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ đồ thị của các hàm số

15. a) Vẽ đồ thị của các hàm số y = 2x; y = 2x + 5; y = -x và y = -x + 5 trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không ? Vì sao ?

Bài giải:

a) Đồ thị các hàm số như ở hình bên.

b) Tứ giác OABC là một hình bình hành vì đồ thị y = 2x + 5 song song với đồ thị y = 2x, đồ thì y = -x + 5 song song với đồ thị y = -x.