Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

15. Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước

15. Một xe máy đang đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Người ấy phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại.

a) Tính gia tốc của xe.

b) Tính thời gian hãm phanh.

Trả lời:

Tương tự bài 14 ta có v= 36 km/h = 10m/s ; v = o; s = 20m

a) Áp dụng công thức 2as = v2 - v02   => a = \( \frac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2s}\) = \( \frac{-100}{40}\) = -2,5 m/s2.

b) Áp dụng công thức v =  v0 + at => t = \( -\frac{v_{_{0}}}{a}\)

=> t = \( \frac{10}{2,5}\) = 4s => t  = 4s.