Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng

Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng khối lượng 100g ở nhiệt độ 20oC để nó hóa lỏng ở 658oC. Nhôm có nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.105 J/kg và nhiệt dung riêng  là 896J/(kg.K).

Hướng dẫn giải:

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho  miếng nhôm ở nhiệt độ 20oC để chuyển thành nhôm ở 658oC.

                Q1 = cm (t1 – t1)

+ Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở 658oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC.

                 Q0 = λm

+ Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng là 100g ở 20oC để chuyển thành nhôm lỏng ở 658oC bằng

           Q = Q1 +  Q0

           Q =  cm (t1 – t2) +λm

               = 896. 0,1 (658-20) + 3,9.105. 0,1

               = 96164,8J ≈96,165kJ