Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Rút gọn các phân số sau.

1. Rút gọn các phân số sau:

a)  \(\frac{22}{55}\) ;        b) \(\frac{-63}{81}\) ;       c) \(\frac{20}{-140}\) ;        d) \(\frac{-25}{-75}\) .

Hướng dẫn giải.

a) \(\frac{22}{55}=\frac{2}{5}\) ;   b) \(\frac{-63}{81}=\frac{-7}{9}\) ;     c) \(\frac{20}{-140}=\frac{-1}{7}\) ; d) \(\frac{25}{75}=\frac{1}{3}\).