Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm BCNN của:

149. Tìm BCNN của:
a) 60 và 280;                b) 84 và 108;                       c) 13 và 15.
Bài giải:

a) Ta có 60 = 23 . 3 . 5; 280 = 22 . 5 .7. BCNN (60, 280) = 23 . 3 . 5 . 7 = 840.

b) Ta có 84 = 22 . 3 . 7; 108 = 22 . 33.

 BCNN (84, 108) = 22 . 33 . 7 = 756.

c) ĐS: BCNN (13, 15) = 195.