Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420

143. Tìm số tự nhiên a lớn nhát, biết rằng 420 \(\vdots\) a và 700 \(\vdots\) a.

Bài giải:

Theo đầu bài a là ƯCLN (144, 192) rồi chọn các ước lớn hơn 20 của ƯCLN (144, 192.

ĐS: 24, 48.