Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hàm số bậc nhất

14. Cho hàm số bậc nhất y = (1 - √5) x - 1.

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao ?

b) Tính giá trị của y khi x = 1 + √5;

c) Tính giá trị của x khi y = √5.

Bài giải:

a) Hàm số nghịch biến trên R vì 1 - √5 < 0.

b) Khi x = 1 + √5 thì y = -5.

c) Khi y = √5 thì x = -\(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}\).