Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy giải phương trình

14. Hãy giải phương trình

2x2 + 5x + 2 = 0

Theo các bước như ví dụ 3 trong bài học.

Bài giải

2x2 + 5x + 2 = 0 ⇔ 2x2 + 5x = -2 ⇔ x2 + \(\frac{5}{2}\)x = -1

⇔ x2 + 2 . x . \(\frac{5}{4}\) + \(\frac{25}{16}\) = -1 + \(\frac{25}{16}\) ⇔ (x + \(\frac{5}{4}\))2 = \(\frac{9}{16}\)

=> x + \(\frac{5}{4}\) = \(\frac{3}{4}\) => x = \(-\frac{1}{2}\)

Hoặc x + \(\frac{5}{4}\) = \(-\frac{3}{4}\) => x = -2.