Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho a < b, hãy so sánh:

Cho a < b, hãy so sánh:

a) 2a + 1 với 2b + 1;                             b) 2a + 1 với 2b +3.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: a < b => 2a < 2b vì 2 > 0

=> 2a +1 <  2b +2

Vậy nêú a < b thì 2a + 1 < 2b +1.

b) \(\left. {\matrix{{ 2b + 1 < 2b + 3} \cr { 2a + 1 < 2b + 1} \cr } } \right\} = > 2a + 1 < 2b + 3\)