Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

14. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng

14. Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau hai phút thì tàu dừng lại ở sân ga.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm.

Trả lời:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời gian lúc tàu bắt đầu hãm phanh, chiều dương là chiều chuyển động.

Ta có: v= 40 km/h = \( \frac{100}{9}\) m/s; v = o

t = 2 phút  = 120s

a) gia tốc: a = \( \frac{v-v_{0}}{t}\) = \( -\frac{\frac{100}{9}}{120}\) = \( -\frac{100}{1080}\)

a = - 0,0925 m/s2.

b) Quãng đường tàu đi được: s = v0t + \( \frac{at^{2}}{2}\)

=> s = \( \frac{100}{9}\) x 120 - \( \frac{0,0925(120)^{2}}{2}\) ≈ 667,3m

=>  s ≈ 667,3m.