Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

Bài 14. Hãy tính số trung bình cộng của dấu hiệu ở bài tập 9.

Hướng dẫn giải:

Bảng "tần số" ở bài tập 9 viết theo cột:

Vậy số trung bình cộng \(\overline{X}\) là: \(\overline{X}\) = \(\frac{254}{35}\) ≈ 7,26.