Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 3x2 – ax – b = 0. Tổng x1 + x2 bằng:

Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình 3x2 – ax – b = 0. Tổng x1 + x2 bằng:

(A) \( - {a \over 3}\)                (B) \({a \over 3}\)                (C) \({b \over 3}\)               (D) \(- {b \over 3}\) 

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn trả lời:

Vì x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn

\(3{x^2} - ax + b = 0 \Rightarrow S = {x_1} + {x_2} = {a \over 3}\)

Chọn đáp án B