Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.

136. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.
Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.
Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.

a) Viết các phần tử của tập hợp A và B.

b) Dùng kí hiệu  ⊂ để thực hiển quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

Bài giải:

A = {6; 12; 18; 24; 30; 36], B = {9; 18; 27; 36}.

a) M = A ∩ B = {18; 36}.                  b) M ⊂ A, M ⊂ B.