Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho các phương trình:

13. Cho các phương trình:

a) x2 + 8x = -2;                         b) x2 + 2x = \(\frac{1}{3}\)

Hãy cộng vào hai vế của mỗi phương trình cùng một số thích hợp để được một phương trình mà vế trái thành một bình phương.

Bài giải:

a)    x2 + 8x = -2 ⇔ x2 + 2 . x . 4 + 42 = -2 + 42

⇔(x – 4)2 = -2 + 16

⇔ (x – 4)2 = 14

b)    x2 + 2x = \(\frac{1}{3}\)

⇔ x2 + 2 . x . 1 + 12 = \(\frac{1}{3}\) + 12

⇔ (x + 1)2 = \(\frac{1}{3}\) + 1 ⇔ (x + 1)2 = \(\frac{4}{3}\)