Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh a và b nếu:

So sánh a và b nếu:

a) a + 5 < b + 5                                     b) -3a > -3b;

c) 5a – 6 ≥ 5b – 6 ;                               d) -2a + 3 ≤ -2b + 3.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: a + 5 < b +5

=>a + 5 + (-5) < b + 5 + (-5)

=>a < b.

Vậy a < b.

b) Ta có : -3a > -3b

=>\( - 3a.\left( { - {1 \over 3}} \right) <  - 3b.\left( { - {1 \over 3}} \right)\)

=>a  < b

c) Ta có: 5a – 6 ≥ 5b – 6

=>5a – 6 + 6 ≥ 5b – 6 + 6

=> 5a ≥ 5b

=>\(5a.{1 \over 5} \ge 5b.{1 \over 5}\)

=>\(a \ge b\)

Vậy a ≥ b.

d) -2a + 3 ≤ -2b + 3

=>-2a ≤ -2b

=>\( - 2a\left( { - {1 \over 2}} \right) \ge  - 2b.\left( { - {1 \over 2}} \right)\)

=>  \(a \ge b\)

Vậy \(a \ge b\)