Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

Bài 13. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) -\(\frac{1}{3}\)x2y và 2xy3;

b) \(\frac{1}{4}\)x3y và -2x3y5.

Hướng dẫn giải:

(-\(\frac{1}{3}\)x2y) (2xy3) = (-\(\frac{1}{3}\) . 2) (x. x) (y . y3) = \(\frac{-2}{3}\) x3 y4;

Đơn thức tích có bậc 7.

b) (\(\frac{1}{4}\)x3y) (-2x3y5) = - \(\frac{1}{2}\)x6 y6;

Đơn thức tích có bậc 12.