Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:...

13.  Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:

C6H6 \(\xrightarrow[H^{+}]{C_{2}H_{4}}\) C6H5CH2CH3 \(\overset{xt,t^{o}}{\rightarrow}\) C6H5CH = CH2

a) Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi trên.

b) Tính khối lượng stiren thu được từ 1,00 tấn benzen nếu hiệu suất của quá trình là 78%.

Hướng dẫn.

a) C6H6 + C2H4 \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\) C6H5 – CH2 - CH3

   C6H5CH2CH3  \(\overset{xt,t^{o}}{\rightarrow}\)  C6H5CH = CH2 + H2

b) Theo sơ đồ: C6H6 → C6H5CH2CH3 → C6H5CH = CH2

nC6H6= \(\frac{1,00.10^{6}}{78}\) = 12,8.103 (mol)

Số mol stiren thu được: nstiren = \(\frac{78}{100}\)x12,8.103 (mol)

Khối lượng stiren: 1,00.103x\(\frac{78}{100}\)x12,8 = 9,98.103 (kg) = 9,98 tấn.