Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

13. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:

a) \(\left\{\begin{matrix} 3x - 2y = 11 & & \\ 4x - 5y = 3& & \end{matrix}\right.\);               b) \(\left\{\begin{matrix} \frac{x}{2}- \frac{y}{3} = 1& & \\ 5x - 8y = 3& & \end{matrix}\right.\)

Bài giải:

a) Từ phương trình thứ nhất ta có  y = \(\frac{3x - 11}{2}\). Thế vào y trong phương trình thứ hai:

4x - 5\(\frac{3x - 11}{2}\) = 3 ⇔ -7x = -49 ⇔ x = 7.

Từ đó y = 5. Nghiệm của hệ phương trình đã cho là (7; 5)

b) Từ phương trình thứ nhất ta có: x = \(\frac{2y +6}{3}\)

Thế vào x trong phương trình thứ hai:

5 . \(\frac{2y +6}{3}\) - 8y = 3 ⇔ -14y = -21 ⇔ y = \(\frac{3}{2}\)

Từ đó: x = \(\frac{2 . \frac{3}{2}+ 6}{3}\) = 3

Vậy hệ phương trình có nghiệm (3; \(\frac{3}{2}\)).