Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ.

13. Các số sau là bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút  ;  b) 30 phút   ;    c) 45 phút  ;    

d) 20 phút  ;  e) 40 phút   ;    g) 10 phút  ;     h) 5 phút.

Giải.

a) \(\frac{15}{60}\) hay \(\frac{1}{4}\) giờ ;                   b) \(\frac{30}{60}\) hay \(\frac{1}{2}\) giờ ;                 c) \(\frac{45}{60}\) hay \(\frac{3}{4}\) giờ.

d) \(\frac{20}{60}\) hay \(\frac{1}{3}\) giờ ;                   e) \(\frac{40}{60}\) hay \(\frac{2}{3}\) giờ ;                 g) \(\frac{10}{60}\) hay \(\frac{1}{6}\) giờ.

 h) \(\frac{5}{60}\) hay \(\frac{1}{12}\) giờ ;