Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Biết rằng 13,32. 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy :

127. Biết rằng 13,32 . 7 = 93,24 và 93,24 : 3 = 31,08. Không cần làm phép tính, hãy :

a) Tìm một số, biết \(\frac{3}{7}\) của nó bằng 13,32 ;

b) Tìm một số, biết \(\frac{7}{3}\) của nó bằng 31,08.

Giải.

a) 31,08 ;                         

b) 13,32.