Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm một số biết.

126. Tìm một số biết : 

a) \(\frac{2}{3}\) của nó bằng 7,2 ;                        b) \(1\frac{3}{7}\) của nó bằng -5.

Giải.

a) 10,8 ;                                           b) -3,5