Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá

123. Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá a, tức là  p2 ≤ a:

a

29

67

49

127

173

253

p

 

 

 

 

 

 

 Bài giải:


a

29

67

49

127

173

253

p

2, 3, 5

 

2, 3, 5, 7

 

2, 3, 5, 7

 

2, 3, 5, 7, 11

 

2, 3, 5, 7, 11, 13

 

2, 3, 5, 7, 11, 13

 a

29

67

49

127

173

253

p

 

 

 

 

 

 

<!--[if gte mso 9]>