Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu đúng:

12. Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 Ω; \(\frac{1}{\omega C}\) = 30 Ω; ωL = 30 Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120√2cos100πt (V). Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

A. i = 3cos(100πt - \(\frac{\Pi }{2}\)) (A)

B. i = 3√2 (A)

C. i = 3cos100πt (A)

D. i = 3√2cos100πt (A)

Bài giải:

Chọn đạp án D (tham khảo lời giải bài tập 8).