Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 12. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Bài 12. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15

a) Tìm hệ số tỉ lệ

b) Hãy biểu diến y theo x;

c) Tính giá trị của y khi x =6; y = 10.

Hướng dẫn giải:

a) x và y là hai đại lượngtỉ lệ nghịch nên công thức tổng quát y = \( \frac{a}{x}\).

Theo đề bài x = 8 thì y = 15, thay voà công thức ta được:

15 = \( \frac{a}{8}\) hay a = 15.8 = 120

b) Biếu diến y theo x:

y = \( \frac{120}{x}\)

c) Khi x = 6 thì y = \( \frac{120}{6}\) = 20.

    Khi x = 10thì y = \( \frac{120}{10}\) = 12.