Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chứng minh:

Chứng minh:

a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14;                   b)(-3).2 + 5 < (-3). (-5) + 5.

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có:

-2 < -1 => 4 (-2) < 4. (-1); nhân hai vế với 4

=>4 (-2) + 14 < 4 (-1) + 14; cộng hai vế với 14.

b) 2 > -5 => (-3)2 < (-3) (-5); nhân hai vế với -3.

=>(-3)2 + 5 < (-3)(-5) + 5, thêm vào hai vế với 5