Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 12. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

Bài 12. Tìm x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

a)\( \sqrt{2x + 7}\);                         c)  \( \sqrt{frac{1}{-1 + x}}\)

b) \( \sqrt{-3x + 4}\)                      d) \( \sqrt{1 + x^{2}}\)

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: x ≥ -3,5.

b) ĐS: x ≤ \( \frac{4}{3}\) .

c) Điều kiện để \( \sqrt{\frac{1}{-1 + x}}\) có nghĩa là: \( \frac{1}{-1 + x}\) ≥ 0

Vì 1 > 0 nên -1 + x > 0. Do đó c > 1.

d) Vì \( x^{2}\) ≥ 0 với mọi giá trị của x nên 1 + \( x^{2}\) > 0 với mọi giá trị của x.

Do đó \( \sqrt{1 + x^{2}}\) có nghĩa với mọi giá trị của x.