Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính bằng hai cách: a)15.12 – 3.5.10; b)45 – 9.(13+5); c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Tính bằng hai cách:

a)15.12 – 3.5.10;

b)45 – 9.(13+5);

c)29.(19 – 13) – 19. (29 – 13).

Hướng dẫn làm bài:

a)

Cách 1:

15.12 – 3.5.10 = 180 - 150 = 30

Cách 2:

15.12 – 3.5.10 = 15.12 – 15.10 = 15.(12 - 10) = 15.2 = 30

b)

Cách 1:

45 – 9.(13 + 5) = 45 – 9.18 = 45 - 162 = -117

Cách 2:

45 – 9.(13 + 5) = 9.5 – 9.13 – 9.5 = 9.5 – 9.5 – 9.13

= -9.13 = -117

c)

Cách 1:

29.(19 - 13) – 19.(29 - 13) = 29.6 – 19.16 = 174 – 304 = -130

Cách 2:

29.(19 - 13) – 19.(29 - 13) = 29.19 - 29.13 - 19.29 + 19.13

= 29.19 - 29.19 - 29.13 + 19.13 = 13.(-29 + 19)

= 13.(-10) = -130