Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố ?

118. Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp tố  ?

a) 3 . 4 . 5 + 6 . 7;                        b) 7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7;

c) 3 . 5 . 7 + 11 .  13 . 17;             d) 16 354 + 67 541.

Bài giải:

a) HD: Xét xem hai số hạng có chia hết cho cùng một số không.

ĐS: 3 . 4 . 5 + 6 . 7 là một hợp số vì 3 . 4 . 5 và 6 . 7 đều chia hết cho 6.

b) 7 . 9 . 11 . 13 - 2 . 3 . 4 . 7 là một hợp số.

c) 3 . 5 . 7 + 11 .  13 . 17 là một hợp số vì tổng là một số chẵn, chia hết cho 2.

d) 16 354 + 67 541 là một hợp số vì tổng là một số tận cùng bởi chữ số 5 nên chia hết cho 5.