Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính

Tính:

a) (-4).(-5).(-6)                                      b) (-3 + 6).(-4)

c) (-3 - 5) .(-3 + 5)                                d) (-5 - 13):(-6)

Hướng dẫn làm bài:

a) (-4).(-5).(-6)

= -4 . 5 . 6

= -120 b) (-3 + 6) . (-4)

= 3 . (-4)

= -12 c) (-3 -5) . (-3 + 5)

= (-8) . 2

= -16 d) (-5 - 13) : (-6)

= (-18) : (-6)

= 3