Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm giá trị.

Tìm:

a) \({2 \over 3}\) của 8,7 ;                           b) \({2 \over 7}\) của \({-11 \over 6}\) ;

c) \(2{1 \over 3}\) của 5,1 ;                        d) \(2{7 \over {11}}\) của \(6{3 \over 5}\).

Hướng dẫn giải.

a) \({2 \over 3}.8,7 = {2 \over 3}.{{87} \over {10}} = {{58} \over {10}} = 5,8\)

b) \({2 \over 7}.{{ - 11} \over 6} = {{ - 11} \over {21}}\)

c) \(2{1 \over 3}.{{51} \over {10}} = {7 \over 3}.{{51} \over {10}} = {{119} \over {10}} = 11,9\)

d) \(2{7 \over {11}}.6{3 \over 5} = {{29} \over {11}}.{{33} \over 5} = {{29.3} \over 5} = {{87} \over 5}\).