Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a)  - 8 < x < 8

b) - 6 < x < 4

c) - 20 < x < 21

Hướng dẫn làm bài:

a)  - 8 < x < 8

x = - 7; - 6; - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6;7.

Tổng các số trên bằng 0.

b) - 6 < x < 4

x = - 5; - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3.

Tổng các số này là - 9

c) - 20 < x < 21

x = - 19; - 18;... ; - 1;0.1;... ;19;20.$

Tổng các số này là 20.