Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Đố: Hãy điền các số 1, -1, 2, -2, 3, -3 vào các ô trống ở hình vuông bên (mỗi số vào một ô) sao cho tổng ba số trên mỗi dòng, mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều bằng nhau.

Hướng dẫn làm bài:

Sau khi xếp đầy các số đã cho vào các ô thì tổng các số trong bảng là:

-3+3 -2 + 2-1 +1 + 4 + 5 + 0 = 9 . Muốn cho tổng các số trong mỗi dòng đều bằng nhau thì tổng các số trong mỗi dòng bằng 9: 3 =3.

Vì thế ở mỗi côt hoặc mỗi dòng khi đã biết hai số thì ta tìm được số thứ ba sao cho tong các số ở đó bằng 3. Chẳng hạn, ở cột thứ ba dòng 1 phải điển số -2; ở cột thứ 2 dòng thứ ba phải điền số -1; …

2

3

-2

-3

1

5

4

-1

0