Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm các số tự nhiên x sao cho

113. Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50;

b) x \(\vdots\) 15 và 0 < x ≤ 40;

c) x ∈ Ư(20) và x > 8;

d) 16 \(\vdots\) x.

Bài giải:

a) HD: Nhân 12 lần lượt với 1; 2... cho đến khi được bội lớn hơn 50; rồi chọn những bội x thỏa mãn điều kiện đã cho.

ĐS: 24; 36; 48.

b) 15; 30.

c) 10; 20.

d) HD: 16 \(\vdots\) x có nghĩa là x là ước của 16. Vậy phải tìm tập hợp các ước của 16.

ĐS: Ư(16) = {1; 2; 4; 8; 16}.