Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 11. Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10μm

Bài 11. Người ta muốn bóc một lớp đồng dày d = 10μm trên một bản đồng diện tích S = 1cm2 bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,010A. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng. Cho biết đồng có khối lượng riêng là p = 8 900 kg/m3  

Hướng dẫn giải:

Khối lượng đồng phải bóc đi là: m = 8 900.1.10-4.10.10-6 = 8,9.10-6 kg

Theo công thức Fa-ra-đây: m = \( \frac{AIt}{96 500.n}\); suy ra t = \( \frac{m.96500.n}{AI}\)

Với A = 64g = 6,4.10-2kg; n = 2; I = 10-2 A, suy ra:

t = \( \frac{8,9.10^{-6}.96 500.2}{6,4.10^{-2}.10^{-2}}\) = 2  683,9 s