Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn câu đúng:

11. Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 Ω; \(\frac{1}{\omega C}\) = 20 Ω; ωL = 60 Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 240√2cos100πt (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:

A. i = 3√2cos100πt (A)

B. i = 6cos(100πt + \(\frac{\Pi }{4}\)) (A)

C. i = 3√2cos(100πt - \(\frac{\Pi }{4}\)) (A)

D. i = 6cos(100πt - \(\frac{\Pi }{4}\)) (A)

Bài giải:

Chọn đáp án D.