Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Bài 11. Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó \(AC=0,9m\), \(BC=1,2m\). Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Hướng dẫn giải:

Giải tương tự như VD1:

ĐS: \(sinA=cosB=0,8\)

\(cosA=sinB=0,6\)

\(tg A= cotgB=\frac{4}{3}\approx 1,33\)

\(cotgA=tgB=0,75\).